Post and Graduate Students

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)
၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်   IBE  to  VIBE  (၁၈.၂.၂၀၂၀)  ဘာသာရပ်အလိုက်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အားစာရင်း(ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း)
စဥ်တက္ကသိုလ်
အမည်
အထူးပြု
ဘာသာရပ်
ပထမနှစ်           ဒုတိယနှစ်           တတိယနှစ်           
FresherRepeater(1F)Repeater(2F)TotalFresherRepeater(1F)Repeater(2F)TotalFresherRepeater(1F)Repeater(2F)Total
ကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်း
1နည်းပညာတက္ကသိုလ်
(ကျိုင်းတုံ)
Civil711182-2---911202923522-23-3342357252146------252146
EC611172121-1912212318411-1---2418421820384-4---222042
EP89172-22-2129213212445-5---3712492017373251-1241943
Mech108187-71-118826299386-62-237946346408-81-143649
Total313970131134-44840881136217514-145-5132621949764161152172-211466180
စဥ်တက္ကသိုလ်
အမည်
အထူးပြု
ဘာသာရပ်
စတုတ္ထနှစ်ပဥ္စမနှစ်ဆဌမနှစ်
FresherRepeater(1F)Repeater(2F)TotalFresherRepeater(1F)Repeater(2F)TotalFresherRepeater(1F)Repeater(2F)Total
ကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်းကျား‌ေပါင်း
2နည်းပညာတက္ကသိုလ်
(ကျိုင်းတုံ)
Civil162238------162238152035------1520354812------4812
EC1618342-2---181836141125------141125246------246
EP231437112---241539181230------1812306410------6410
Mech185232-2---2052516622------166226410------6410
Total7359132516---78601386349112------6349112182038------182038